Řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD

Školní jídelna, Poznaňská 431, 285 06 Sázava

Příspěvková organizace

IČ: 07033753 tel: 327 321 151, 722 108 073 E-mail: jídelna@mestosazava.cz

Ředitelka příspěvkové organizace: Lenka Rupprechtová

V Sázavě 1.9.2018

VNITŘNÍ řád byl zpracován na základě výsledků předpisů:

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování

Zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon v platném znění

Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ao zneužití zákonů v platném znění

Vyhlášky č. 137/2004 Sb. O hygienických prostředcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky účinných, aktualizovaných verzí vyhlášky č. 602/2006 Sb. k 1.1.2007

410/2005 Sb. O hygienických prostředcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

262/06Sb . Zákoník práce v platném znění

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Předmětem podnikání je:

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

-Hostinská činnost – provoz školních jídelen

Je zabezpečeno školní stravování žáků a škol a školských zařízení zřizovaných Městem Sázava a Středočeským krajem.

Ostatní stravování

Stravování pro zaměstnance škol, MÚ Sázava a externích strávníků pouze na základě závazné přihlášky ke stravování.

Provozní doba a rozsah služeb

Provozem školní jídelny se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

Právo žáka na školní stravování v rozsahu vyhlášky 107/2005 Sb.

Žák základní školy má právo odebrat oběd : pondělí – pátek v době od 11 – 14hodin

· Hosté si vybírají z aktuální nabídky 2 - 3 druhů jídel

· Jídla si předem OBJEDNÁVAJÍ a ODHLAŠUJÍ

· Součástí denní nabídky je doplňkový sortiment

Registrace, evidence příjmů a způsob platby

Žáci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě vyplnění Závazné přihláška ke stravování. V aktivní evidenci jsou žáci prokázanúdajů o údajích ve školní matrice. Při mimořádném ukončení studia nebo přestupu na školní školu je strávník povinen se dostavit k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

Podmínkou pro stravování je vyplnění ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, která slouží jako podklad pro vytvoření matrice školského zařízení v souladu se školským zákonem.

1. Každý strávník je povinen si zakoupit bezkontaktní čip, který slouží k odběru jídla.

2. Každý strávník má zřízeno osobní konto, kde jsou uložené pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)

3. Platba je prováděna vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete podle vlastního uvážení

4. Platbu poukazujte ve prospěch účtu ŠJ Sázava následovně:

- převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu

- inkasem

- hotovostní platbou v kanceláři ŠJ Sázava v určené dny

5. údaje pro zřízení jednorázového příkazu k úhradě:

částku zašlete ve prospěch účtu u České spořitelny : 4642713369/0800

variabilní symbol : je přiřazen každému strávníkovi s přihláškou

Upozornění:

V případě, že uvedete chybný variabilní symbol Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka. Při zjištění chyby kontaktujte prosím zaměstnance ŠJ Sázava, aby byla platba dohledána a správně přiřazena.

PRODEJ STRAVOVACÍHO ČIPU

Čipy jsou strávníkům prodávány za 130 kč (cena může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány. Čip je vždy hrazen strávníkem.

ZAPOMENUTÍ A ZTRÁTA ČIPU

Při zapomenutí čipu se strávník nahlásí u pokladny v jídelně nebo v kanceláři ŠJ. Odpovědný pracovník provede kontrolu objednaného pokrmu a vydá strávníkovi náhradní stravenku

Výše sazeb za stravování

Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Ostatní dny je povinností zákonného zástupce žáka ze stravování odhlásit. V případě zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování, může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

Ceník pro strávníky - ŽÁKY, včetně zákonné sazby DPH

Celodenní stravování MŠ: dopolední svačinka, polévka, hlavní jídlo, odpolední svačinka, pitný režim, ovoce, zelenina

3 – 6 let: 34 kč

7 a více: 38 kč

Polodenní stravování MŠ: dopolední svačinka, polévka, hlavní jídlo, pitný režim, ovoce, zelenina

3 – 6 let: 26 kč

Žáci ZŠ : polévka, hlavní jídlo, doplněk(salát, moučník, ovoce, zelenina, mléčný dezert) pitný režim

6 – 10 let: 22 kč

11 – 14 let: 25 kč

Nad 15 let: 28 kč

Ceník pro externí strávníky

( zaměstnanci ZŠ a MŠ Sázava, zaměstnanci MÚ Sázava, cizí strávníci)

Hlavní jídlo 54 kč

Polévka s hlavním jídlem: 7 kč

Polévka svačinová 13 kč

Pitný režim zdarma

Doplňkový prodej – od 1.10.2018 bude vyvěšen ceník u pokladny, průběžně aktualizován dle platné nabídky.

Cena svačinek vždy dle aktuálně použitých surovin u daného výrobku.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

Odhlašování obědů : nejpozději 2 pracovní dny před plánovanou nepřítomností na www.strava.cz nebo nejpozději v den neplánované(plánované) nepřítomnosti do 7:30 h na tel.č. 327 321 151 kde je nepřetržitě v provozu záznamník popř. na email: odhlaskyjidelna@seznam.cz

DOHLED NAD NEZLETILÝMI STRÁVNÍKY

Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel je zajišťován pracovníky ŠJ.

Vlastní stravování

Stravování probíhá na základě objednávky, kterou je potřeba uskutečnit nejpozději 2 pracovní dny před samotným výdejem prostřednictvím www.strava.cz Přihlašovací údaje k tomu určené, obdrží každý strávník na základě řádně vyplněné Závazné přihlášky ke stravování, kterou obdrží v kanceláři ŠJ Sázava. Po vyplnění přihlášky a zakoupení bezkontaktního čipu může strávník využívat služby ŠJ Sázava.

Každý strávník je povinen se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými předpisy a společenskými pravidly.

Ø Každý host je povinen odnést použitý inventář do pojízdných stojanů s podnosy

Ø Záměrné poškození majetku bude přísně postiženo.

Ø Při hrubé porušení kázně (úmyslné ničení majetku, znehodnocení pokrmu atd.) bude strávník vyloučen ze ŠJ.

Zákaz pořizování fotografií v ŠJ Sázava a jejich následném publikování na internetu.

Zákaz používání mobilního telefonu při jídle.

ODNÁŠENÍ JÍDEL A NÁDOBÍ MIMO BUDOVU

Vyjma ovoce a kusových doplňků je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO.

Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

MIMOŘÁDNÝ ÚKLID V DOBĚ VÝDEJE A KONZUMACE JÍDEL

Mimořádný úklid v jídelnách v době výdeje zajišťují pomocné pracovnice kuchyně. Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden okamžitý úklid.

KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH PROSTŘEDKŮ

Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO jak ve vnitřních prostorách Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí úsek pod přesahem 1. nadzemního podlaží.

ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ

Pro odkládání oděvů (nikoliv tašek a dalších příručních zavazadel) jsou určeny věšáky ve vestibulu. Uložení cenných věcí (po dobu konzumace jídla) je možné v pokladně nebo v provozní kanceláři. Jídelna odpovídá pouze za ztráty předmětů uložených na místech k tomu určených.

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

Připomínky k jídelnímu lístku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá ředitelka příspěvkové organizace paní Lenka Rupprechtová. V době její nepřítomnosti každý zodpovědný pracovník ŠJ Sázava.

Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí porce u výdejního pultu, kvalitu jídla v okamžiku zjištění závady.


SEZNÁMENÍ

Provozní řád je vyvěšený u výdeje stravování ve vestibulu Školního stravování a je všem strávníkům dostupný. Výzvy, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v tabulce poplatků, jsou v dostatečném předstihu a informují se o tom, zda je možné obdržet příjemce.

Jídelní lístky jsou vyvěšeny u vstupu do budovy a vestibulu ŠJ, přístupné jsou taktéž na adresu www.strava.cz


V Sázavě 3.9.2018 Lenka Rupprechtová

Ředitelka příspěvkové organizace